» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Predávajúci:
WinMedia, s.r.o., Kuzmányho 10, 036 01 Martin, IČO: 46 480 536 DIČ: 2820005804

Kupujúci (objednávateľ):
fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.lacnamoda.sk alebo www.lacna-moda.sk

Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.lacnamoda.sk alebo www.lacna-moda.sk

2. Objednávanie tovaru

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu www.lacnamoda.sk alebo www.lacna-moda.sk . Objednávka je záväzná.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v dobe objednávky na sklade.

3. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

Všetky ceny uvedené na stránke internetového obchodu www.lacnamoda.sk alebo www.lacna-moda.sk sú konečné a sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci nieje platca DPH. V cenách tovarov nie sú zahrnuté dopravné náklady. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Akcie a zľavy sú časovo obmedzené, resp. platia do vypredania zásob. Všetky akcie a zľavy platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom tovare alebo akcii nie je uvedené inak.

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

4. Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom vybranej zásielkovej služby na meno a adresu objednávajúceho v rámci Slovenskej republiky.

Faktúra o objednanom tovare je zasielaná elektronicky a kupujúci týmto akceptuje elektronické zasielanie faktúry.

Predávajúci sa zaväzuje tovar odoslať  do 2 pracovných dní prostredníctvom Slovenskej pošty formou listu/balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Ak je daný produkt skladom!!! Pri tovare, ktorý je na objednávku, uvádzame orientačný čas dodania tovaru - závisle od výrobcu. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť dodaciu lehotu po vzájomnej komunikácii s kupujúcim, max však o 14 pracovných dní.

Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 3 dní po obdržaní nášho e-mailu o expedícii, kontaktujte prosím svoju dodaciu poštu aj nás. E-mail obsahuje aj podacie číslo Vašej zásielky, na základe ktorého Vám bude balík na pošte vydaný.

Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom alebo telefonicky. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené. Ak sa tovar momentálne v sklade nenachádza, kupujúci bude telefonicky alebo mailom informovaný o najbližšom možnom termíne dodania. Pokiaľ kupujúci nebude s dátumom dodania súhlasiť, môže od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak si zákazník tovar z akéhokoľvek dôvodu zásielku na pošte, resp. od kuriéra neprevezme a o tovar bude mať naďalej záujem, zásielka mu bude opätovne zaslaná iba po uhradení celkovej sumy na náš účet vopred, teda pred zaslaním tovaru zákazníkovi.

5. Poštovné

Objednaný tovar vám zašleme poštou po pripísaní úhrady na účetn, na dobierku, alebo, po dohode, kuriérskou spoločnosťou. Vyhradzujeme si právo zmeny cien prepravného v závislosti od taríf Slovenskej Pošty.

6. Storno objednávky, vrátenie tovaru

Objednávku je možno stornovať do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 7 pracovných dní poštovým poukazom alebo prevodom na osobný účet.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 pracovných dní poštovým poukazom alebo prevodom na osobný účet.

V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie je kupujúci s objednaným tovarom spokojný, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Tovar je potrebné vrátiť v originálnom nepoškodenom obale spolu  s príslušenstvom vrátane dokumentácie a dokladu o zaplatení na adresu sídla spoločnosti. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred e-mailom, resp. telefonicky, s uvedením čísla faktúry, na ktoré bol tovar zakúpený. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 15 dní poštovým poukazom alebo prevodom na osobný účet.

Upozornenie, chyby a omyly v názvoch, popisoch a vo vyobrazení produktov sú vyhradené. Ceny produktov vo výške 0,00 Eur sú neplatné. Ponuka platí len do vypredania zásob. Údaj o počte produktov k dispozícii na internete je len informatívneho charakteru.

7. Záruka a reklamácie

Nevzťahuje sa na "Použitý tovar" !

Záruka a reklamácie sa vzťahujú na NOVÝ TOVAR - V zmysle novely občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru.

Tovar možno reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamácií zaslaním na  poštovú adresu:

Poštová adresa: ( zasielanie reklamácii a pošty )

WinMedia, s.r.o.,
Kuzmányho 10
036 01 Martin

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru, ho bez zbytočného odkladu prehliadnuť a o prípadných zistených vadách okamžite informovať predávajúceho. Nárok na reklamáciu zaniká pri tovare, ktorý má závady, na ktoré bol kupujúci upozornený v popise tovaru, prípadne vo fotodokumentácii tovaru.

Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci podať písomnou formou - popíše o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. Stačí vyplniť reklamačný formulár a vyplnený formulár priložiť k reklamovanému tovaru.

K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého závady sú reklamované.

Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do piatich dní, od obdržania reklamácie, o spôsobe jej vybavenia.

Ďalej je nutné, aby kupujúci, v prípade že predávajúcemu zasiela vadný tovar na reklamáciu, ho zaslal kompletný, tak ako ho prevzal od predávajúceho, teda v originálnom obale, alebo obale zodpovedajúcej kvality vrátane všetkých súčastí dodávky. Dopravca neručí za nesprávne zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku pri tovare poškodenom pri preprave, aj keď sa závada prejavila pred transportom. Reklamácia vád, spôsobených prepravou tovaru v nedostatočnom obale, nebude braná do úvahy.

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. O reklamácii rozhodneme v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní.

O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 10.00 do 16.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu shop@lacnamoda.sk.

8. Ochrana osobných údajov

Využívaním internetového obchodu www.lacnamoda.sk alebo www.lacna-moda.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácii o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať.

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO,DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri Predávajúceho.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť svoju registráciu, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená. O vymazaní e-mailovej adresy z databázy bude kupujúci informovaný.

9. Neprevzatie tovaru, nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy

Nákupom v internetovom obchode www.lacnamoda.sk alebo www.lacna-moda.sk vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim.

V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to takýmto spôsobom:

a) zákazník uhradí sumu 5,80€, ktorá predstavuje náklady spojené s poštovným a balným, ktoré bolo za Vás uhradené pri expedovaní tovaru, ktorý ste si záväzne objednali. V poplatku 5,80€ je zahrnuté aj poštovné a balné za vrátenie tovaru na našu adresu (slovenská pošta si účtuje ďalšie poštovné za vrátenie zásielky).

b) zákazník má taktiež možnosť požiadať o opakované zaslanie zásielky na dobierku. V tomto prípade budú zákazníkovi účtované ďalšie poštovné náklady vo výške 2,90€, ktoré budú prirátané k celkovej sume objednávky.

c) zákazník má taktiež možnosť požiadať o opakované zaslanie zásielky, avšak celkovú dobierkovú sumu za tovar prevedie vopred na účet spoločnosti. V tomto prípade zákazníkovi nebudú účtované ďalšie poštovné náklady.

d) v prípade, že si zákazník nezvolí ani jednu z vyššie uvedených možností, zákazníkovi bude automaticky účtovaná pokuta vo výške 50,- eur. Za týmto účelom budú zákazníkovi zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie elektronickou formou so splatnosťou 7 dní. Poplatok 50,- eur možno taktiež zaplatiť poštovou poukážkou na adresu spoločnosti.

Neopodstatneným a neodôvodneným neprevzatím zásielky zaslanej na dobierku dochádza zo strany zákazníka k porušeniu kúpnej zmluvy. V prípade, že zákazník bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy poruší túto zmluvu, našej spoločnosti vzniká škoda, ktorú si budeme vymáhať. Za vznik takejto situácie nesie plnú zodpovednosť zákazník.

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou(alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Vzťahy upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Používanie materiálov zo stránky

© 2013 WinMedia, s.r.o.

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu, či častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného súhlasu od WinMedia, s.r.o. zakázané.

 

OGQ5ZGE4ZW